Підключення та підтримка:
 +38 044 383-13-18
 +38 063 515-22-85
 +38 098 658-49-33 Мережа-С

Договір публічної оферти про надання послуг

Договір
Публічний договір (оферта) про надання послуг

м. Київ «19» червня 2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мережа-С», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Асташкіна Олега Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій засудженій до позбавлення волі особі ,що надалі іменується «Замовник», укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://www.cnet.com.ua, надалі – «Договір», на умовах, наведених нижче.

Цей Договір є договором приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України. Його умови встановлюються Виконавцем.

Цей договір є публічним, і згідно ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Замовників.

Беззастережне прийняття умов Договору вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

1. Визначення термінів

– З метою однозначного трактування, терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

1.1.1. Сервіс – онлайн-сервіси ТОВ “Мережа-С”, побудовані за моделлю SaaS (Software as a Service), який надає Замовнику можливість електронних послуги в сфері комунікації засуджених та взятих під варту осіб із захисниками, рідними та близькими людьми, направлені на забезпечення ефективної правової допомоги, формування позитивного впливу, мотивації до повноцінного життя, соціальної адаптації та підготовки до звільнення, з урахуванням вимог безпеки, контролю та конфіденційності. Характеристики Сервісу постійно доповнюються і розвиваються та можуть змінюватися залежно від внутрішньої політики Виконавця та вимог Міністерства юстиції України. Сервіс розміщено в мережі Інтернет за адресою http://www.cnet.com.ua.
1.1.2. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, на умовах оферти, шляхом надання протягом певного часу можливості користування Сервісом. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за даним Договором, включає наступні послуги:
– забезпечення Замовника можливістю користування Сервісом онлайн протягом оплаченого періоду у відповідності з оплаченим Тарифним планом;
– консультування Замовника з питань можливостей Сервісу та роботи з ним;
– роботу зі зверненнями Замовника щодо можливих помилок у функціонуванні Сервісу.
1.1.3. Сторінка реєстрації – інтернет-сторінка, розташована за адресою http://www.cnet.com.ua, та призначена для введення необхідних для реєстрації як Замовника даних.
1.1.4. Тарифний план – перелік та обсяг послуг, які щомісяця надаються Замовнику за певну плату.
1.1.5. Виконавець і Замовник разом іменуються Сторони.
1.2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на сайті http://www.cnet.com.ua, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

2. Предмет і ціна Договору

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику Послуг на умовах Договору.
2.2. Факт реєстрації Замовника на Сторінці реєстрації є беззастережним прийняттям Користувачем умов Договору оферти.
2.3. Ціна Договору визначається оплаченим Замовником, протягом дії Договору, переліком Послуг, згідно з обраними Замовником Тарифними планами, які розміщено Виконавцем у мережі Інтернет за адресою http://www.cnet.com.ua.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. Надавати Замовнику Послуги відповідно до умов Договору та Тарифних планів.
3.1.2. При наданні Послуг за Договором забезпечити можливість доступу Замовника до функціоналу Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логіна і пароля Замовника. При цьому Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості використання Замовником функціоналу Сервісу з причин, не залежних від Виконавця.
3.1.3. Не розголошувати реєстраційні дані Замовника, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
3.1.4. Сповіщати Замовника про зміни Тарифів на Послуги, умов обслуговування і методів оплати, а також інших умов Договору оферти шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Виконавця http://www.cnet.com.ua.
3.1.5. На письмову вимогу Замовника підписувати та направляти на адресу Замовника акти прийому-передачі Послуг. Для цього акти прийому-передачі Послуг мають бути виготовлені і підписані Замовником та направлені ним на поштову адресу Виконавця.

3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг за Договором з технічних або інших причин, що перешкоджають наданню Послуг, на час усунення таких причин.
3.2.2. Призупинити надання Послуг за Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку у випадках порушення Замовником зобов’язань та/або гарантій, прийнятих у відповідності з Договором.
3.2.3. Розірвати Договір в односторонньому порядку і видалити дані Замовника без повідомлення, якщо Замовник протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів поспіль не отримував доступ до функціоналу Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логіна і пароля користувача.
3.2.4. Припинити надання Сервісу в односторонньому порядку в разі порушення Замовником п.п. 4.2., 4.3, 4.4. Договору.
3.2.5. В разі дострокової відмови Замовника від Сервісу, не повертати Замовникові вартість оплаченого терміну користування Сервісом.
3.2.6. Вводити до Сервісу нові функції на свій розсуд, враховуючи відгуки і побажання Замовника.

3.3. Замовник зобов’язується:
3.3.1. До укладання Договору оферти ознайомитися зі змістом та умовами Договору оферти, а також з Тарифними планами, розміщеними на сайті Виконавця за адресою: http://www.cnet.com.ua.
3.3.2. Визнати і погодитись з тим, що Сервіс і всі необхідні програми, пов’язані з ним, містять конфіденційну інформацію, яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими. Ані сам Замовник, ані інші особи за сприяння з боку Замовника не копіюватимуть і не змінюватимуть програмне забезпечення; не створюватимуть програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу; не втручатимуться в програмне забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм; не здійснюватимуть продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо програмного забезпечення та сервісів, наданих Замовнику, а також не модифікуватимуть Сервіс, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього.
3.3.3. Пройти процедуру реєстрації. Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або відмінити реєстрацію Замовника і відмовити Замовнику у використанні Сервісу.
3.3.4. Після завершення процесу реєстрації Замовник отримує логін, пароль і номер договору для доступу до веб-інтерфейсу, що надає доступ до інформації, яка належить Замовнику. Замовник несе відповідальність за безпеку свого логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено у Сервісі під логіном і паролем Замовника.
3.3.5. Негайно повідомити Виконавця про будь-які випадки неавторизованого (забороненого Замовником) доступу з логіном і паролем Замовника та/або про будь-яке порушення безпеки. Замовник повинен здійснювати завершення роботи під своїм паролем (за посиланням «Вихід» ) після закінчення кожної сесії роботи з Сервісом.
3.3.6. Оплачувати Послуги в порядку та строки, визначені в Договорі.
3.3.7. Не використовувати Сервіс для порушення законодавства України або норм міжнародного права та для порушення нормальної роботи Сервісу.
3.3.8. Замовник не має права передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні.

3.4. Замовник має право:
3.4.1. Отримувати доступ до Сервісу, використовуючи зареєстрований логін, пароль та номер договору.
3.4.2. Подавати пропозиції щодо поліпшення якості сервісу та його додаткових можливостей будь-яким зручним способом: залишити відгук на сайті http://www.cnet.com.ua, відправити повідомлення на електронну пошту info@cnet.com.ua або зателефонувати до служби підтримки: +38 094 927 8318.
3.4.3. Отримувати інформацію щодо Сервісу будь-яким зручним способом: на сайті http://www.cnet.com.ua, або зателефонувавши до служби підтримки: +38 094 927 8318.

4. Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1. Замовник оплачує Виконавцю Послуги відповідно до тарифних планів опублікованих на сайті Виконавця за адресою: http://www.cnet.com.ua. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість та умови надання Послуг по всіх Тарифних планах через розміщення інформації про них на інтернет-сайті http://www.cnet.com.ua. Встановлена вартість та умови надання Послуг діють до наступної зміни, а також протягом всього передплаченого Замовником періоду. Зміна вартості і умов надання послуг доводиться до відома Замовника не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку дії змін шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сайті Виконавця http://www.cnet.com.ua
4.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в українських гривнях у безготівковій формі. Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця з рахунку Замовника, або шляхом використання банківських карт та інших способів оплати, доступних у Сервісі.
4.3. Послуги надаються Замовнику на умовах попередньої оплати. Замовник сплачує 100% вартості замовлених Послуг згідно обраного тарифного плану. Після закінчення попередньо оплаченого періоду користування Послугами, Замовник, якщо бажає продовжити користування Послугами, має оплатити наступний період згідно з обраним Тарифним планом.
4.4. Продовження терміну користування Сервісом має здійснюватися Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до закінчення дії поточного терміну користування Сервісом.
4.5. У випадку невчасного продовження терміну користування Сервісом Замовником, Виконавець припиняє користування Сервісом Замовникові одразу після закінчення терміну оплаченого Тарифу. Дані, які були внесені Замовником до Сервісу зберігаються впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів.

5. Гарантії
5.1. Виконавець гарантує Замовнику:
5.1.1. Володіння всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору.
5.1.2. Збереження даних, що внесені у Сервіс, впродовж 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів після закінчення оплаченого терміну користування Сервісом.
5.2. Протягом дії Договору Виконавець вживає всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок у роботі Сервісу у випадку їх виникнення у максимально короткі строки. При цьому Виконавець не гарантує відсутність помилок і збоїв при наданні Замовнику Послуг.
5.3. Виконавець відмовляється від надання будь-яких гарантій і умов у відношенні відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.
5.4. Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа належним чином уповноважена на укладання Договору від імені Замовника) гарантує Виконавцю, що:
5.4.1. При реєстрації в Сервісі Замовник вказав повні і достовірні відомості про себе, свою організацію, які не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України.
5.4.2. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому а) повністю ознайомився з умовами Договору, б) повністю розуміє предмет Договору, в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.
5.4.3. Замовник (представник Замовника) має всі необхідні права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.

6. Відповідальність Сторін, обмеження відповідальності та розв’язання спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
6.2. Замовник розуміє та погоджується, що Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст інформації, розміщеної Замовником на Сервісі. Замовник самостійно несе всю відповідальність за дотримання вимог законодавства, у тому числі законодавства про захист авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб.
6.3. Замовник розуміє та погоджується, що Виконавець здійснює все належне для забезпечення якісного надання Послуг. При цьому, Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником за втрату, пошкодження або недоступність інформації, яка була розміщена Замовником на Сервісі, якщо така втрата, пошкодження, недоступність сталася всупереч волі Виконавця, і зумовлена дією обставини непереборної сили (форс-мажор), у тому числі : а) дією органів державної влади (прийняття нормативно-правових актів тощо); б) пожежею, повінню, землетрусом, іншими стихійними лихами, відсутністю електроенергії і збоями в роботі комп’ютерної мережі, страйками, громадянськими заворушеннями, безладами, будь-якими інші обставинами.
6.4. Виконавець не несе відповідальність за будь-які помилки і проблеми, що не пов’язані з діями Виконавця.
6.5. У випадку виникнення у Замовника обґрунтованих претензій щодо якості та повноти Послуг, Замовник буде вправі вимагати відшкодування понесених (документально підтверджених) збитків та/або дострокового розірвання Договору шляхом направлення належним чином оформленої претензії. У випадку визнання претензії Замовника Виконавець на вимогу Замовника зобов’язаний відшкодувати завдані Замовнику збитки в межах вартості Послуги. Ні за яких обставин ліміт відповідальності Виконавця не може перевищувати суму платежу, сплаченого Виконавцю Замовником згідно з Договором за термін користування Сервісом.
6.6. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Замовника та / або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні.
6.7. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через порушення Замовником пункту 3.3.5. даного Договору.
6.8. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність реєстраційних даних: логіна (- ів) і пароля (-в). Всі дії, здійснені з використанням логіна (- ів) і пароля (-в) Замовника, вважаються здійсненими Замовником. Замовник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням логіна (- ів) і пароля (-в) Замовника. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Замовника третіми особами.
6.9. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – відповідно до чинного законодавства України.

7. Захист персональних даних.

7.1. Реєструючись у Сервісі Замовник дає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних.
7.2. Виконавцю доступна інформація, яку він отримує такими способами:
7.2.1. Інформація, яку Замовник надає: а) під час реєстрації Замовника у Сервісі; б) в рамках заходів, які проводить Виконавець (опитування, форми зворотного зв’язку, тощо); в) шляхом внесення записів Замовником до реєстраційних онлайн-форм під час користування Послугами Сервісу;
7.2.2. Під час листування Замовника з Виконавцем електронною поштою;
7.2.3. Технічна інформація – дані про інтернет-провайдера Замовника, IP-адресу, характеристики ПК та програмного забезпечення, якими він користується, дані про завантажені та вивантажені на Сервіс файли та ін.
7.3. Виконавець оброблює персональну інформацію Замовника для: а) надання послуг Сервісу; б) оцінки зацікавленості Замовника у Послугах Сервісу та інформування Замовника про нові Послуги та оновлення Сервісу; в) вирішення спорів та суперечливих ситуацій; г) іншого, про що Виконавець сповіщає Замовника, запитуючи приватну інформацію.
7.4. Виконавець здійснює обробку тільки тієї інформації, яку Замовник надає добровільно.
7.5. Виконавець може використовувати персональні дані Замовника з метою розсилання повідомлень технічного, інформаційного та рекламного характеру.
7.6. Виконавець використовує сучасні технології для захисту персональних даних Замовника.
7.7. Персональні дані, які Замовник вводить у Сервіс, передаються, зберігаються і обробляються на виробничих потужностях ТОВ «Мережа-С». Використовуючи Сервіс, Замовник тим самим дає дозвіл на передачу особистих даних за межі регіону Замовника.
7.8. Сторони визнають, що обробка Виконавцем персональних даних Замовника здійснюється в рамках виконання цього Договору та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8. Форс-мажор

8.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, які виникли внаслідок подій надзвичайного характеру, зокрема, стихійних лих і катаклізмів, воєн, епідемій, повстань, відключень електропостачання технічних площадок, прийняття органами влади рішень, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов’язань за цим Договором (Форс-мажор), Сторони не несуть відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання обов’язків за цим Договором.
8.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.
8.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

9. Строк дії оферти

9.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою http://www.cnet.com.ua і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.

10. Порядок внесення змін до Договору

10.1. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти в будь-який момент на свій розсуд.
10.2. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору між Замовником і Виконавцем, і ці зміни починають діяти одночасно з внесенням змін до оферти.
10.3. У разі внесення Виконавцем змін до Договору оферти, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору оферти в мережі Інтернет за адресою http://www.cnet.com.ua, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.
10.4. Якщо після внесення змін до Договору оферти, Замовник продовжує користуватися Послугами Сервісу, – це означає згоду Замовника з такими змінами, у зв’язку з чим Замовник бере на себе зобов’язання регулярно відстежувати зміни в Договорі оферти, розміщеному на сайті http://www.cnet.com.ua.

11. Момент укладення Договору, термін його дії порядок розірвання

11.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти Замовником – факту реєстрації Замовника на Сторінці реєстрації, і діє протягом терміну, визначеного Тарифним планом Замовника.
11.2. Після закінчення терміну дії Договору оферти, встановленого п. 11.1, якщо Замовник продовжує користуватися послугами Виконавця, Договір вважається продовженим на наступний термін на тих же умовах. Встановлене цим пунктом правило продовження терміну Договору оферти застосовується у всіх подальших випадках продовження терміну Договору оферти.
11.3. Договір може бути розірвано:
11.3.1. За згодою Сторін в будь-який час;
11.3.2. За ініціативою будь-якої Сторони в разі порушення умов Договору іншою Стороною з обов’язковим письмовим повідомленням іншої Сторони.
11.4. Договір оферти залишається в силі в разі зміни адрес і реквізитів Сторін, зміни їх засновницьких документів, включаючи, зміни власника, організаційно-правової форми та ін., а також паспортних, контактних і інших даних Замовника – фізичної особи:
11.4.1. Виконавець про відповідні зміни повідомляє Замовника шляхом розміщення повідомлення про це на своєму сайті.
11.4.2. Замовник відповідні зміни проводить за допомогою корегування даних у своєму кабінеті клієнта.

12. Інші умови

12.1. Сторони зберігають конфіденційну інформацію, пов’язану з Договором оферти і зобов’язуються використовувати її виключно в цілях виконання своїх договірних зобов’язань.
12.2. Сторони визнають факсимільне відтворення підписів осіб, уповноважених на підписання рахунків та актів виконаних робіт.
12.3. З усіх питань, неврегульованих у тексті Договору оферти Сторони керуються чинним законодавством України.
12.4. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

13. Реквізити Виконавця

ТОВ «Мережа-С»
Україна, 03087, м. Київ, вул. Пітерська, 5а
Код ЄДРПОУ: 39465853
IBAN UA453218420000026007053158135
в АТ КБ “ПриватБанк”
МФО: 321842

Тел.: +38 094 927 8318

Мітки:

Коментування закрито..